Булмак 2005 ЕООД

Индустриалният партньор

 • Производство, доставка и монтаж на:
  • Метални конструкции и метални изделия
  • Асфалто смесителни инсталации
  • Компостиращи инсталации
  • Енергийно оборудване
 • Ремонт, доставка на резевни части и подръжка
 • Монтаж и ремонт на топлоенергийни съоръжения
Прочетете още

Булмак 2005 ЕООД

Индустриалният партньор

 • Производство, доставка и монтаж на:
  • Метални конструкции и метални изделия
  • Асфалто смесителни инсталации
  • Компостиращи инсталации
  • Енергийно оборудване
 • Ремонт, доставка на резевни части и подръжка
 • Монтаж и ремонт на топлоенергийни съоръжения
Прочетете още

Булмак 2005 ЕООД

Индустриалният партньор

 • Производство, доставка и монтаж на:
  • Метални конструкции и метални изделия
  • Асфалто смесителни инсталации
  • Компостиращи инсталации
  • Енергийно оборудване
 • Ремонт, доставка на резевни части и подръжка
 • Монтаж и ремонт на топлоенергийни съоръжения
Прочетете още

За Нас

БУЛМАК 2005 е компания с утвърдено име в строително-монтажния бранш, както в страната, така и сред множество индустриални партньори в чужбина.

С разбиране на цялостния обхват на пазарните изисквания, ние предлагаме съвременни и интегрирани инженерингови решения в областта на производството на богата гама метални съоръжения и конструкции, както и ремонтно-монтажни дейности и доставка.

Приоритет на фирмата ни е да гарантираме максимална надеждност на нашите продукти и услуги, базирайки се на професионалния опит на специалистите ни, технологичното ноу-хау и съществуващите специализирани решения.

Използвайки новите технологии по креативен начин, ние разработваме иновативни продукти и разширяваме производствените си мощности.

Именно затова всяка година ние в БУЛМАК 2005 в изследвания и развойна дейност, в разработване на нови инженерингови методологии и технологични средства.

EU Проекти

евро проект
оперативна програма конкурентоспособност булмак 2005
Договор за безвъзмезна помощ № BG16RFOP002-2.001-0143-C01

 

Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване, по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Хоризонтална пробивна фрезова машина – 1 бр.
Обособена позиция 2: Струг с ЦПУ – 1 бр.
Обособена позиция 3: Автоматична пробивна машина със CNC – 1бр..

„Булмак 2005” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP002-2.001-0143-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет в Булмак 2005 ЕООД“. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване производствения капацитет на МСП“ и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е: повишаване на конкурентоспособността на предприятието и постигане на следните основни резутати:
1. подобряване на качеството на произвежданите продукти;
2. затвърждаване на позициите на настоящите пазари и навлизане на нови такива;
3. намаляване на себестойността на продукцията;
4. повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствените процеси,
създаване на нови работни места;

Обща стойност: 1 255 408,17 лв., от които 640 258,17 лв. европейско и 112 986,73 лв. национално съфинансиране.
Проектът стартира на 20.06.2016г. и е с продължителност 18 месеца.

Можете да прегледате или изтеглите свързаните документи.

Изпълнението на проекта приключи.

Вижте информация относно приключването на проекта тук.

европейски социален фонд булмак 2005
оперативна програма развитие на човешките ресурси

ПРОЕКТ: ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПО-КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ

БДФП №: BG05M9OP001-1.008-0330-C01

През 2016 г. фирма „Булмак 2005“ ЕООД кандидатства по процедура „Добри и безопасни условия на труд“. Подаденото проектно предложение бе одобрено през 2017г и бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ.

Целта на проекта е: подобряване на условията на труд и насърчаване на географската мобилност на служителите на „Булмак 2005“ ЕООД. Тази цел ще се постигне посредством изпълнението на следите дейности:

 1. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период от 12 месеца;
 2. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите;
 3. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.
 4. Организация и управление на проекта;
 5. Информиране и публичност.

Предвидените за закупуване ЛПС и специално работно облекло ще се раздадат на служители, като по този начин ще се осигури безопасността при извършване на ежедневните им задължения.

Продължителността на проекта:  е 15 месеца.

Обща стойност на проекта: 62 791, 00 лв.

Финансиране: 100%

Можете да прегледате или изтеглите свързаните документи.


Документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет:
Закупуване на ЛПС и работно облекло по обособени позиции.

Обособена позиция 1: Закупуване на работно облекло, включва:

 • Жилетка светлоотразителна-40бр;
 • Летен гащеризон – 33бр;
 • Зимен гащеризон – 33 бр;
 • Лятна куртка – 33 бр;
 • Зимна куртка – 33 бр;
 • Обувки с бомбе летни – 39 чифта;
 • Обувки с бомбе зимни – 39 чифта;
 • Тениска – 80 бр;
 • Дъждобран – 31 бр;
 • Обувки зимни – 4 чифта;
 • Обувки летни – 4 чифта.

Обособена позиция 2: Закупуване на лични предпазни средства, включва:

 • Каска с шлемофон – 24 бр.;
 • Очила – 34 бр.;
 • Сбруя – 30 бр.;
 • Маски против прах – 33 бр.;
 • Ръкавици – 386 чифта;
 • Ръкавици за заваряване – 52 чифта;
 • Маска за заваряване – 6 бр;
 • Специално облекло за заварчик – 6 бр;
 • Специално облекло за бластьор – 1 бр;

Краен срок за подаване на оферти: 06.10.2017г, 23:59ч.

Можете да прегледате или изтеглите свързаните документи.

Сертификати