Булмак 2005 ЕООД

Индустриалният партньор

 • Производство, доставка и монтаж на:
  • Метални конструкции и метални изделия
  • Асфалто смесителни инсталации
  • Компостиращи инсталации
  • Енергийно оборудване
 • Ремонт, доставка на резевни части и подръжка
 • Монтаж и ремонт на топлоенергийни съоръжения
Прочетете още

Булмак 2005 ЕООД

Индустриалният партньор

 • Производство, доставка и монтаж на:
  • Метални конструкции и метални изделия
  • Асфалто смесителни инсталации
  • Компостиращи инсталации
  • Енергийно оборудване
 • Ремонт, доставка на резевни части и подръжка
 • Монтаж и ремонт на топлоенергийни съоръжения
Прочетете още

Булмак 2005 ЕООД

Индустриалният партньор

 • Производство, доставка и монтаж на:
  • Метални конструкции и метални изделия
  • Асфалто смесителни инсталации
  • Компостиращи инсталации
  • Енергийно оборудване
 • Ремонт, доставка на резевни части и подръжка
 • Монтаж и ремонт на топлоенергийни съоръжения
Прочетете още

За Нас

БУЛМАК 2005 е компания с утвърдено име в строително-монтажния бранш, както в страната, така и сред множество индустриални партньори в чужбина.

С разбиране на цялостния обхват на пазарните изисквания, ние предлагаме съвременни и интегрирани инженерингови решения в областта на производството на богата гама метални съоръжения и конструкции, както и ремонтно-монтажни дейности и доставка.

Приоритет на фирмата ни е да гарантираме максимална надеждност на нашите продукти и услуги, базирайки се на професионалния опит на специалистите ни, технологичното ноу-хау и съществуващите специализирани решения.

Използвайки новите технологии по креативен начин, ние разработваме иновативни продукти и разширяваме производствените си мощности.

Именно затова всяка година ние в БУЛМАК 2005 в изследвания и развойна дейност, в разработване на нови инженерингови методологии и технологични средства.

EU Проекти

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-0242-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: БУЛМАК 2005 ЕООД

Обща стойност: 150 000,00лв., от които 127 500,00лв. европейско и 22 500,00лв. национално съфинансиране.

Начало: 27.01.2021г.
Край: 27.04.2021г.

евро проект
оперативна програма конкурентоспособност булмак 2005

Договор за безвъзмезна помощ № BG16RFOP002-2.001-0143-C01

„Булмак 2005” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.027-0001-C01, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие, чрез Лидер/ВОМР – МИГ „Аврен-Белослав“.

Име на проектното предложение: „Подобряване на производствения капацитет и повишаване на експортния потенциал на „Булмак 2005“ ЕООД“

Целта на проекта е:
Повишаване на производствения капацитет на Булмак 2005 ЕООД и Увеличаване на обема на износа.

Обща стойност: 389 510.17 лв., от които 278 110.26 лв. европейско и 49 078.28 лв. национално съфинансиране.
Проектът стартира на 07.03.2019г. и е с продължителност 12 месеца.

Можете да изтеглите свързаните документи тук:
Документация по публична покана с предмет: Избор на изпълнител за доставка на „Машина за рязане със CNC управление – 1 бр.“

Решение за прекратяване на процедура

Обявена е публична покана с предмет: Избор на изпълнител за доставка на „Машина за рязане със CNC управление – 1 бр.“ и срок на подаване на оферти 08.07.2019г.
Документацията може да разгледате тук: НОВА Документация

Проект № BG16RFOP002-2.027-0001-C01 „Подобряване на производствения капацитет и повишаване на експортния потенциал на „Булмак 2005“ ЕООД“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие, чрез Лидер/ВОМР · МИГ „Аврен-Белослав“. Project BG16RFOP002-2.027-0001-C01 “Improvement of the production capacity and increase of the export potential of Bulmak 2005″“ Ltd.

евро проект
оперативна програма конкурентоспособност булмак 2005
Договор за безвъзмезна помощ № BG16RFOP002-2.001-0143-C01

 

Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване, по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Хоризонтална пробивна фрезова машина – 1 бр.
Обособена позиция 2: Струг с ЦПУ – 1 бр.
Обособена позиция 3: Автоматична пробивна машина със CNC – 1бр..

„Булмак 2005” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP002-2.001-0143-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет в Булмак 2005 ЕООД“. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване производствения капацитет на МСП“ и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е: повишаване на конкурентоспособността на предприятието и постигане на следните основни резутати:
1. подобряване на качеството на произвежданите продукти;
2. затвърждаване на позициите на настоящите пазари и навлизане на нови такива;
3. намаляване на себестойността на продукцията;
4. повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствените процеси,
създаване на нови работни места;

Обща стойност: 1 255 408,17 лв., от които 640 258,17 лв. европейско и 112 986,73 лв. национално съфинансиране.
Проектът стартира на 20.06.2016г. и е с продължителност 18 месеца.

Изпълнението на проекта приключи.

Вижте информация относно приключването на проекта тук.

европейски социален фонд булмак 2005
оперативна програма развитие на човешките ресурси
ПРОЕКТ: ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПО-КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ

БДФП №: BG05M9OP001-1.008-0330-C01

През 2016 г. фирма „Булмак 2005“ ЕООД кандидатства по процедура „Добри и безопасни условия на труд“. Подаденото проектно предложение бе одобрено през 2017г и бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ.

Целта на проекта е: подобряване на условията на труд и насърчаване на географската мобилност на служителите на „Булмак 2005“ ЕООД. Тази цел ще се постигне посредством изпълнението на следите дейности:

 1. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период от 12 месеца;
 2. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите;
 3. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.
 4. Организация и управление на проекта;
 5. Информиране и публичност.

Предвидените за закупуване ЛПС и специално работно облекло ще се раздадат на служители, като по този начин ще се осигури безопасността при извършване на ежедневните им задължения.

Продължителността на проекта:  е 15 месеца.

Обща стойност на проекта: 62 791, 00 лв.

Финансиране: 100%

Можете да прегледате или изтеглите свързаните документи.


Документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет:
Закупуване на ЛПС и работно облекло по обособени позиции.

Обособена позиция 1: Закупуване на работно облекло, включва:

 • Жилетка светлоотразителна-40бр;
 • Летен гащеризон – 33бр;
 • Зимен гащеризон – 33 бр;
 • Лятна куртка – 33 бр;
 • Зимна куртка – 33 бр;
 • Обувки с бомбе летни – 39 чифта;
 • Обувки с бомбе зимни – 39 чифта;
 • Тениска – 80 бр;
 • Дъждобран – 31 бр;
 • Обувки зимни – 4 чифта;
 • Обувки летни – 4 чифта.

Обособена позиция 2: Закупуване на лични предпазни средства, включва:

 • Каска с шлемофон – 24 бр.;
 • Очила – 34 бр.;
 • Сбруя – 30 бр.;
 • Маски против прах – 33 бр.;
 • Ръкавици – 386 чифта;
 • Ръкавици за заваряване – 52 чифта;
 • Маска за заваряване – 6 бр;
 • Специално облекло за заварчик – 6 бр;
 • Специално облекло за бластьор – 1 бр;

Краен срок за подаване на оферти: 06.10.2017г, 23:59ч.

европейски социален фонд булмак 2005
оперативна програма развитие на човешките ресурси

Проект и главна цел: BG16RFOP002-6.002-0310-C01 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

 
Бенефициент: БУЛМАК 2005 ЕООД

Обща стойност: 133 975.00лв., от които 66 987.50лв.
европейско и  0,00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 21.09.2022 г.
Край: 21.07.2023 г.

Сертификати